Informatie en voorwaarden lidmaatschap

Aanvang lidmaatschap

Iedereen moet eerst een proefles volgen. Wil je daarna lid worden van Donar? Stuur dan een e-mail naar het ledensecretariaat na de proefles. Het ledensecretariaat stuurt je een link. Met die link kun je jouw zoon/dochter inschrijven als volwaardig lid van Donar. Als het ledensecretariaat de inschrijving heeft verwerkt, ben je automatisch lid. Je bent lid voor een kwartaal. Het lidmaatschap wordt telkens voor een kwartaal afgesloten en wordt automatisch verlengd, tenzij anders aangegeven.

Einde lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door schriftelijk op te zeggen bij het ledensecretariaat en wel 30 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal. Als schriftelijke opzegging geldt ook opzegging per e-mail aan: ledensecretariaat1@donargym.nl

Mondelinge of telefonische opzeggingen aan andere personen, bestuur of leiding zijn niet geldig.

Contributie

Je betaalt je contributie per kwartaal via automatische afschrijving van je bankrekening. Als je van bankrekening verandert, moet je dit schriftelijk melden aan het ledensecretariaat of via e-mail. Als je te laat betaalt, moet je administratiekosten betalen. Ook moet je de extra kosten van een incassoprocedure betalen als je je contributie niet op tijd betaalt. Als je zelfs na herinneringen je contributie niet betaalt, kun je de toegang tot de lessen worden geweigerd en kan je lidmaatschap worden beëindigd door de vereniging.

Inschrijfgeld

Bij de eerste contributiebetaling wordt inschrijfgeld van €10,00 in rekening gebracht.

Bondscontributie

Donar is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.). Hierdoor is elk (aspirant)lid van Donar ook lid van de K.N.G.U. en moet daarvoor bondscontributie betalen vanaf het moment dat men lid is geworden van Donar. Deze bondscontributie wordt eenmaal per jaar geheven bij de eerste contributiebetaling; daarna bij de eerste contributiebetaling van het nieuwe kalenderjaar.

Kledingvoorschrift voor wedstrijden/uitvoeringen e.d.

Leiding heeft de opdracht om alleen (aspirant)leden aan uitvoeringen, wedstrijden, demonstraties, optochten e.d. te laten deelnemen als zij het voorgeschreven Donar-turnpakje hebben. Informatie hierover is te vinden op de pagina kleding en kan bij de leiding worden gevraagd.

Gedrag tijdens de les

Bij verstoring van de orde en rust tijdens de les kan de leiding het besluit nemen dat het lid de les niet verder mag volgen. Het aspirantlid wordt hierbij niet naar huis gestuurd. Voor meer informatie hierover kunt u naar het kopje gedragsregels.